Preeklampsi nedir?

Preeklampsi nedir?

Preeklampsi hamilelik döneminde beliren, hamileliğin anormal seyrettiği bir durumdur. Nedeni bilinmeyen tansiyon yükselmesine neden olur, idrarla protein kaybı başlar ve normalde damarlar içinde tutulması gereken sıvının büyük kısmı vücut boşluklarına kaçarak aşırı kilo alımına ve ödem oluşmasına yol açar.

Preeklampsi tüm gebeliklerin yüzde 6’sında ortaya çıkar.

İlk gebeliğini yaşayanlarda, 18 yaş altı ve 30 yaş üstü olan anne adaylarında, daha önce dört ya da daha fazla sayıda doğum yapmış olanlarda, çoğul gebeliği olanlarda, polihidramniyos (amniyos sıvısının artması) ve hidrops fetalis (bebeğin tüm vücut boşuklarında kalp yetmezliğine bağlı olarak sıvı birikmesi ve bebeğin şişmesi) gibi fetusa ait problemi olanlarda, kötü kontrol edilmiş şeker hastalığı olanlarda, kronik hipertansiyonu olanlarda ve ailesinde hipertansiyon olanlarda preeklampsi daha sık görülür.

Daha önceki gebeliklerde gebeliğe bağlı hipertansiyon ve preeklampsi geçirmiş olan anne adaylarının sonraki gebeliklerinde preeklampsi gelişme riski artar.

Gebelikleri boyunca çalışmak zorunda olan ve dinlenme fırsatı bulamayan anne adaylarında da risk yükselir.

Son zamanlarda bir preeklampsi geni hipotezi ortaya atılmıştır. Özellikle her gebeliğinde ağır preeklampsi sorunuyla karşılaşan anne adaylarında henüz tam olarak gösterilmiş olmamasına karşın böyle bir gen olabilir.

Tüm bu risk faktörlerinin varlığına karşın preeklampsi en sık ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarında gebeliğin sonlarına doğru ortaya çıkar, hafif seyreder ve sonraki gebeliklerde tekrarlamaz.

Preeklampsinin belirtileri nelerdir?

Preeklampsinin hiçbir belirtisi olmayabilir. Özellikle hafif preeklampsi anne adayında hiçbir şikayete yol açmayabilir.

Ender durumlarda ve özellikle de hiç gebelik muayenelerine gitmemiş anne adaylarında preeklampsinin ilk belirtisi eklampsi olabilir. Bilinç kaybı ve konvulziyon (vücutta sara benzeri kasılmalar) ile başvuran bir anne adayında tanı çok yüksek ihtimalle ağır preeklampsi zemininde gelişmiş eklampsidir.

Çoğu durumda ise hafif belirtilerden ağır belirtilere kadar değişen bir spektrum içinde çeşitli şikayetlere rastlanır:

Ani ortaya çıkan bir kilo artışı; yüzüklerin dar gelmesi; yüzde şişme; halsizlik; bilinç bulanıklığı; unutkanlık; uykuya eğilim; bebek hareketlerinin azalması; karın ağrısı, gözlerde sinek uçuşması; ani görme bozuklukları; az görme ya da ani körlük; karaciğer bölgesinde ağrı; ani başlayan bulantı ve kusma; göz aklarında veya vücutta sararma; az idrar yapma gibi belirtiler preeklampsi habercisi olabilir.

Preeklampsi tüm organları etkileyebilen bir hastalıktır. Bu nedenle her organ sistemine ait belirti tek başına ya da diğer belirtilerle birlikte bulunabilir. Bu gerçeği gözönünde bulundurarak düzenli antenatal kontrol randevularının dışında kalan zamanlarda vücudunuzda bir rahatsızlık ortaya çıkması durumunda gelecek kontrolü beklemeden doktorunuza başvurunuz.

Tanı nasıl konur?

Preeklampsi tanısını koymak çoğu durumda kolaydır. Rutin kontrollerin birinde hipertansiyon ve albüminüri (idrarda normalden fazla albümin görülmesi) preeklampsi tanısını koymak için yeterlidir.

Gebelik esnasında tansiyonun 140/90mm Hg (civa) ya da üzerinde olması ve en az dört saat aralıkla yapılan ikinci ölçümde ve sonraki ölçümlerde yüksekliğin devam etmesi durumunda tansiyon yüksekliğinden bahsedilir.

Tansiyon ölçümü konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar:

Tansiyon ölçümünden önce anne adayının istirahati sağlanmış olmalıdır. Bazı anne adaylarında kliniğe gelene kadar oluşan yorgunluk ya da “beyaz önlüklü birini görmeye” bağlı ortaya çıkan heyecan tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden anne adayı kliniğe geldikten sonra dinlenene ve ortama alışana kadar beklenir. En ideal ölçüm sağ koldan ve anne adayının kol kalınlığına uygun manşet kullanılarak yapılır. Ölçüm oturur durumda ya da yatar durumda yapılır. İlk ölçüm yatar durumda yapılmışsa sonraki ölçümlerde yatar durumda, oturur durumda yapılmışsa sonraki ölçümler de oturur durumda yapılmalıdır. Anne adaylarında tansiyonun özellikle diyastolik değeri (“küçük tansiyon”) ölçümü teknik zorluklar arzettiğinden ölçümler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ya da bu konuda deneyimli ebe veya hemşire tarafından gerçekleştirilmelidir. Tansiyon ölçümü esnasında elektronik ölçüm yapan aletler gebelikte yanlış sonuç verebildiklerinden kullanılmazlar. Evde tansiyon takibi önerilen anne adaylarının ölçümlerini deneyimli kişilere yaptırmaları gereklidir.

Hipertansiyon varlığında idrar tetkikinde belli bir miktarın üzerinde albümin cinsi protein saptanması durumunda preeklampsi tanısı konur.

Tam idrar tetkikinde albüminüri yoksa ancak preeklampsi şüphesi kuvvetliyse 24 saatlik idrar toplanır ve bu idrarda albümin ölçümü yapılır. Belli bir miktarın üzerinde albümin varlığı tam idrar tetkikinde albümin olmasa bile preeklampsi tanısı koydurur.

Gebelikte tansiyon yükselmiş ve yapılan takiplerde idrarda hiçbir zaman protein saptanmamışsa gestasyonel hipertansiyon (gebeliğe bağlı geçici hipertansiyon) tanısı konur. Bu durumda lohusalıkta tansiyonun normale dönmesi şarttır.

Kısa zamanda fazla kilo alınması, ellerde ve yüzde şişme olması preeklampsi düşündürür ancak tanı koydurmaz. Bacaklardaki şişme ise gebelerde özellikle akşama doğru ortaya çıkan ve sık rastlanan bir bulgudur. Preeklampsi tanısı koymak için hipertansiyon ve idrarda normalden fazla albümin varlığı esastır.

Kilo ölçümü esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar:

Gebelik muayeneleri esnasında anne adaylarının kiloları ölçülür ve takip kartlarına işlenir. Bu kilo ölçümü de bazı faktörlerden etkilenerek yanlış değerler elde edilmesine neden olabilir:

Ölçüm günün aynı saatinde, ayakkabılar çıkarıldıktan sonra, doğru tarttığı düzenli olarak kontrol edilen bir tartıyla yapılır. Aç karnına ölçüm en doğru sonucu verir.

Bazı doktorlar anne adaylarının kilo ölçümlerini evde kendi tartılarıyla sabah kalkınca aç karnına gece kıyafetleriyle ölçüp kendilerine bildirmelerini tercih ederler.

Preeklampsi hangi yollarla hasara yolaçar? Tehlikeleri nelerdir?

Preeklampsi anne adayının kapiller adı verilen damar bölgelerinde gelişen bir hastalıktır. Kapillerler atardamarlarla toplardamarların arasında yer alan ve organlara yaşamsal maddelerin götürüldüğü ve artık maddelerin toplandığı en uçta yeralan ince damarlardır. Vücudun her yerinde bulunurlar. Bu yüzden preeklampsi vücudun tüm organlarını etkileyebilen bir hastalıktır.

Kapiller damarlarda henüz tam olarak aydınlatılamayan bir nedenle ortaya çıkan direnç artışı kapillerin gerisinde bulunan atardamar sisteminde basıncı artırır ve bu durum klinik olarak kendini hipertansiyon şeklinde gösterir.

Kapiller damarlardan organların etrafında bulunan damar dışı bölgelere anormal miktarlarda sıvı kaçağı olur. Bu da kendini vücutta şişme ve kilo alınması şeklinde gösterir.

Olayın kapiller seviyede olması nedeniyle en hassas olan organlar ilk önce etkilenir.

Böbreklerde kapiller yapılardan damar dışına kaçan albümin böbreklerden süzülerek idrara geçer. Bu durum kendini albüminüri şeklinde gösterir. Kandaki albümin kanın sıvısını damar içinde tutmak için çalışan en önemli maddedir. Albümin kaçağı kandaki albüminin azalmasıyla sonuçlanır ve bu durum damar dışından organların etrafına sıvı kaçağını artırarak ödem (şişlik) oluşmasına önemli katkılarda bulunur.

Uteroplasental ünite (bebeğe besin maddelerini götüren yapıların tümü) bu kapiller hasardan etkilenen diğer bir organdır. Bebeğe giden yaşamsal maddeler azaldığında uteroplasental yetmezlik (UPY) adı verilen klinik tablo oluşur. UPY bebek için ciddi bir tehlikedir. Preeklampsinin erken başlaması ve uzun sürmesi bebeğe giden besin maddelerinin azalmasına ve intrauterin (rahimiçi) gelişme geriliği (İUGG) oluşmasına yolaçabilir. Bebeğe giden oksijen azlığı bebekte sıkıntı oluşmasına yol açabilir. Uteroplasental ünitede basıncın artmış olması plasentanın erken ayrılmasına neden olabilir. Ani ortaya çıkan fetal distres (bebekte sıkıntı hali), ablatio placenta (plasentanın erken ayrılması) ve İUGG bebeğin rahim içinde ölmesine ya da doğduktan sonra ciddi bir sorunla karşılaşmasına neden olabilir.

Karaciğer özellikle ağır preeklampside etkilenen önemli bir organdır. Hafif karaciğer hasarından, gözaklarında sarılık ortaya çıkmasına, ciddi karaciğer yetmezliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ölüme kadar gidebilen tablolar oluşabilir.

Beyin de yine özellikle ağır preeklampside etkilenen bir organdır. Hem ağır hipertansiyon, hem de beyinde meydana gelen kapiller hasar ve ödem beynin olaydan etkilenmesine katkıda bulunur. Eklampsi gelişmesi beynin olaydan etkilendiğinin kesin göstergesidir. Eklampsi geliştiği andan itibaren anne adayının hayati tehlikesi önemli derecede artar.

Beynin etkilenmesi her zaman eklampsi gelişmesine neden olmaz. Hafif bilinç bulanıklığından, beyin ödemi (beyin dokusunda sıvı toplanması), koma ve ölüme kadar gidebilen değişik şiddette durumlar ortaya çıkabilir. Beynin görmeden sorumlu bölgesinin etkilenmesi sonucu geçici körlükler oluşabilir.

Kapiller hasardan kan ve pıhtılaşma sistemi de zarar görebilir. Trombositler hasarın olduğu kapiller bölgelerinde parçalandıklarında trombositopeni (kanda trombosit sayısının azalması) meydana gelebilir. Bu durum ciddi kanamaların oluşmasına neden olabilir. Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin gereksiz yere harcanması, karaciğerde pıhtılaşma faktörlerinin yetersiz üretilmesi ve trombosit sayısının azalması yaygın damariçi pıhtılaşması (DIC=Disseminated intravascular coagulation) denen bir durumun oluşmasına neden olabilir. Bu, çok ender rastlanan ve ölümcül sonuçları olabilen bir durumdur.

Preeklampsi nedir?” üzerine 35 düşünce

 1. pinar

  ben 21 yasindayim ilk cocugumu 18 yasinda dogurdum ve agirbi preeklemsi gecirdim ölumden döndün dogomuma 3 hafta vardi ama kizim 2kilo dogdu simdi 2`5 yasinda bir bebek daha dusunuyoruz ne yapmam gerekir yeniden ayni seyleri yasamak istemiyorum yardim ederseniz cok sevinirim

  Yanıtla
 2. ilknur

  13 haftalık hemileyim ve midem yaklaşık bir aydır çok agrıyo ve de sürekli bir şişkinlik var..kendimi hiç iyi hissetmiyorum karın ve kasıklarım da hafifi ağrı var…arada sıra da cıkarıyorum ama çok iyi biliyorum ki hamilelikten kaynaklanan sorunlar değil bunlar midem çok hasta..yaklaşık 5 yıldır zaten mide ilacı kullanıyordum hamile olduğum için şimdi ilaç ta alamıyorum…çok korkuyorum..bebeğime zarar verir mi bu rahatsızlık?_lütfen bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim….

  Yanıtla
 3. alanur

  ilknur bende 17 haftalık hamileyim şuana kadar bende karın,kasık ağrısı mide yanmasından uyuyamadım dr bana gaviscon şurup vermişti hiçbir sakıncası olmadığını söyledi vede ballı sütü öneriyorlar bir dene istersen

  Yanıtla
 4. zerdaaaaaaa

  ilknuuuuur gecmis olsun canim benim üzme kendini yüce rabbim saglikli hayirli bi evlat dünyaya getirmyi hem sana hemde bütün kardeslerime nasip eder insallah korkma canim cocugu veren ALLAhim insallah onu o sekilde karninda ona saglikta veriyodur kib öpt canim gecmis olsun:-)

  Yanıtla
 5. ilknur

  zerda ve alanur çok teşekkür ederim yorumlarınız için..öncelikle alanur cum senin de Allah yardımcın olsun inşallah şikayetlerin en kısa sürese gecer tavsiyelerini deneyeceğim..yalnız sana bişey sormak istiyorum daha önceden mide ile ilgili şikayetlerin var mıydı hamilelik sürecinde mi başladı onu merak ettim.zerda cım sana da çok teşekkür ederim güzel dileklerin için…tabi ki Allah’ım çok büyük umarım herşey çok güzel olur benim ve herkes için…:)

  Yanıtla
 6. alanur

  ilknurcuğum hamileliğin ilk zamanlarında midede yanmalar olur benim oldu şuan kayboldu öncesinde de vardı yanlız kızartma,yeşıl ,normal soğan sarımsak yediğimde oluyordu şikayetim normalde olmuyor.biraz beklemen lazım çünkü geçebilir dr na sorabilirsin çünkü yapabileceğin birsey yok

  Yanıtla
 7. Ece

  Merhaba
  Merhaba Ben 2 yıl önce doğum yaptım gebeliğimin ilk 6 ayı çok rahat geçti 6. ayın sonunda plesanta previa teşhisi konuldu.7. ayda da preeklamsi teşhisi konuldu .8 aylık doğum gerçekleşti doğum sırasında plesanta rahime yapışmıştı ve zor bir operasyon geçirdim 22 yaşımda doğum yaptım şu an da 24 yaşındayım tekrar gebe kalırsam risk i varmıdır öğrenmek isitiyorum aydınlatırsanız çok sevinirim
  sevgiler

  Yanıtla
 8. banu

  şu an 34 yaşındayım 21 yaşındapreeklampsi geçirdim oğlumu 32 haftalık 2 kilo olarak dünyaya getirdim 2.bebeğe bende cesaret edemedim .yaşayan arkadaşlar varsa paylaşmak isterim

  Yanıtla
 9. gül fatma

  ben hamileyken anlamadıkları bana bebeğim öldükten sonra konulan preeklampsi teşhisi yüzünden 32 haftalık bebeğim karnımda öldü ve sezeryanla aldılar. Şişliklerimden 140/80 tansiyonuma normal demelerinden bebeğim karnımda öldü 7 ay oldu ama hamile kalamıyorum o kadar çok çocuk özlemimiz varki 5. ayımdan sonra korunmadım ama hala hamile kalamadım eğer bende hamile kalırsam gene aynı sorunu yaşarmıyım bi bilgisi olan varmı?

  Yanıtla
 10. elanur

  bende 27 haftalık ama gelişimi 23 haftalık gorunumunde ölü dogum yaptım bebegımı cok ozluyom erkekti 25 gun oldu tekrar hamıle kalırsam aynı sorundan benden cok korkuyom ama baştan tedbırını alıcaz ınş allah kımseye vermesin pıskolojım cok bozuldu tasıyonm fırlıyo benım 18 haftada suyum bitti sonra zeynep kamılde yattım sollandıralım dedıler bu sekılde yaşamaz ben kıymadın canına sonuna kadar bekledım

  Yanıtla
 11. gül fatma

  arkadaşlar 29 aralık 2008 günü bebeğimi sezeryanla aldılar. Ama şuan 2 haftalık hamileyim bu bebeğimdede aynı sorunu yaşarım diye korkuyorum ayın 10 da doktora gidicem daha bebeğim çok küçük diye bana 10 sonra gel dediler çok seviniyorum ama bi o kadarda korkuyorum ya bu bebeğimide kaybedersem o zaman hepden yıkılırım allahım hepimize güç kuvvet sabır versin hastalığım inşallah bu bebeğimi etkilemez sizi bilgilendiririm bakalım bu bebeğimde bi sorun yaşıyormuyum hepimize allah kolaylık versin allaha emanet olun saygılar..

  Yanıtla
 12. gülcan

  ben şuan 22 yaşındayım geçen yıl 10/07/2008 tarihinde şiddetli preeklamsi sebebiyle 34 haftalık bebeğimi doğum yaptım bebeğim 7 gün yaşadı sadece sonrasında gelişen rahatsızlıklardan dolayı hastane hastane gezmekten piskolojim bozuldu şimdi 6 aylık hamileyim çok korkuyorum yine bebeğimi kaybetmekten ve eşimi yalnız bırakmaktan allah hepimizin yardımcısı olsun doktorların ‘seni yaşatmaya çalışacağız’ demeleri hala kulaklarımda çektiğim hiç bir acıyı unutamıyorum bebeğimin kokusu hala burnuma gelir ara ara ellerim bebek kokar bazende acayip bir özlem var içimde çok özlüyorum onu

  Yanıtla
 13. gül fatma

  arkadaşlar ayın 2 sinde yazmıştım yazımı size hamile olduğumu ve ayın 10’unda doktora gideceğimi ayın 4’ünde memlekete gittik ve o gece bana bi karın ağrısı vurdu ve gittiğimde baya bi oturmadan iş yapmıştım sonra ayın 5 i oldu kandil gecesiydi akşam namazına yakın kızlara camiye gitmek için çağarmaya gidiyordum benden öyle bi kan geçtiki ağlamaktan ne yapacağımı şaşırdım eşim beni hemen ordu doğum evine gtirdi bi gece yattım ama artık çok geçti bebeğim düşmüştü buna bi teşhis koyamadılar 1 ayı geçti düşük yapalı ne yapıcam bilmiyorum
  bi daha hamile kalırsam iğne vurunmam gerekiyormuş içim hala acıyor ikinci ebbeğimde gitti ne yapıcam deliricem piskolojim alt üst hamile kalmaya korkuyorum artık hep acı üzüntü ….

  Yanıtla
 14. yeşim atar

  slm.ben 2 yıllık evliyim.22 yaşındayım.evliliğimin 2. ayında haöile kaldım ve 1.5 aylık düşük yaptım. 7 ay korunduktan sonra yaklaşık düşüğümden 10 ay sonra ikinci gebeliğim oldu. bebek o kadar istiyordumki allahtan ikinci gebeliğimi duyunca 2.5 aylık olana kadar yattım düşük olmasın diye. düzenli kontrollere gittim. sırf özele gittim para vererek her seferindeki hep görim herşeyini detaylı bakılsın diye. 5 aylık olduktan sonra doktorum herşey gayet ii dedi. bende o çocuk özlemiyle farkında olmadan bütün eşyasını almışım. 6.5 aylıkken kontrolle gittim herşey iyiydi. ama ben ansızın ertesi gün şişmeye başladım. karın ağrılarım ve kasık ağrılarım aşağıya baskı bebeğin.. doktora söylediğimde bana albümin testi idrarda istemişti. ama devlet hast. ilk kanda baktı kader işte. kana karışmadığından dolayı doktorum dinlen dedi. bende dinlendim hep ama ağrılarım dahada arttı kalp atışında bişey olmadığı için gitmedim doktora tekrar içimdede kötü bişey vardı zaten. ne olursa olsun bebeğimden vazgeçmeyeceğim dedim. 5 gün şiş gezdim ağrılar geçerek. leke gördüm doğum belirtisi olduğunu biliyordum. ertesi gün hemen doktoruma gittim ama artık olan olmuştu bebeğimi kaybettim doktorum artık bebeğimden geçmiş ve beni kurtarmaya çalışıyordu. tansiyon şekere kolestrol hepsi yükselmişti. 18 saat sancı çekerek normal doğum yaptım. ve canım bebeğim kızımı en son gördüm ve toprğa verdim. 7 ay oldu öldüğü eşyalarına bakıp hala ağlıyorum ve tekrar aynı şeyi yaşamaktan o kadar korkuyorumki… Allah kimseye evlat acısı vermesin.yaşadığım şehri evimi değiştirdim tüm hamilelik anılarımı silmek için ama karnımdaki hamilelik izimi silemedim kızım bana izini bıraktı..şimdi korunmuyorum hamile olmak için Allahım yardım etsin çok korksamda yinede çocuk istiyorum. Rabbim herşeyin hayırlısını nasip etsin……

  Yanıtla
 15. seray arslan

  slm bütün yazıları gözyaşlarımla okudum.bu acıları yanlız benmi yaşıyorum derdim hep.ben 31 yaşındayım 10 yıl önce ilk kızımı 36 haftalık yüksek tansıyondan aldılar.şükür allahıma kızım yaşıyor.5 yıl sonra tekrar hamile kaldım budefa 32 haftalık yine tansıyondan aldılar ama bu kızım 3 gün yaşadı sadece.ben yoğun bakımda 3 gün kaldım.doktorların birdaha hamile kalırsan kurtaramayız demesine rağmen şimdi 30 haftalık hamileym ve oğlumu kaybedeceğim diye çok korkuyorum hep dua ediyorum allah hepimize yardımcı olsun.

  Yanıtla
 16. nigar ceylen

  Selam bende 2006 yılında şiddetli preeklempsi tanısıyla 26 haftalık 780 gr ağırlığında bir kız çocuğu doğurdum.3 ay küvözde kaldı.Şu an 4 yaşında ikinci çocuk düşünüyorum yine olurmu bilemiyorum bu konuda bilgisi olanların cevaplarını bekliyorum.Allah herkesin yarddımcısı olsun

  Yanıtla
 17. selma

  slm 21 yasinda 2008 yilinda agir preklemsi nedeniyle erken dogum yaptim allaha sükür biz sansliydik kizimda bende kurtulduk kizim iki yasinda ama ikinci bebegimi yapmaya cesaretim yok acaba bise olurmu aydinlatirsaniz sevinirim yada ikinci defasinda olan varmi allah yardimcimiz olsun

  Yanıtla
 18. bilge akcura

  merhaba ben de 21 yaşındayım 8 aylık bir kızım var bende ağır preeklemsi geçirdim 1 ay hastanede kaldım kızım 8 aylık doğdu heryerim şişm,işti vucudumdan toplam 30 kilo su çıktı çok acı çektim o anları anlatmam imkansız bidaha düşünmüyorum doğacak olan çocuğada yazık olur kendinizede sakın düşünmeyinn ….

  Yanıtla
 19. sibel

  meraba ben sibel şuanda 26 yaşındayım iki doğum yaptım yaşayan yok ilk doğumum 22 yaşında 22 hafta sürdü sürekli doktora gitiğim halde anlamadıve bana ilk hamilelikte ol bilir dedi cinsiyetini örenmeye gitiğimde 12gün olmuş dedi daha sonra normal doğum yaptım 1sene sonra tekrar hamile kaldım tekrar aynışeyleri yaşamamak için daha iyi bir hastaneye gittim ilk beş ay çok iyiydi geçti daha sonra hızla kilo aldım bir ayda 3 kilo doktor diyet dedi azar azar suyum gelmeye başladı sıt üstü 2 ay yattım doktor anlamıyordu erken doğum olbilir dedi okadar bir gece fenalaştım acil gitim başka doktor vardı o anladı preeklampsi ola bilir ve öyle çıktı 30+3 haftalık doğum yaptım 1kilo200 gr doğdu kızım 21gün küvözde kaldı 3ay sonra beyin kanaması geçirdi ve kaybettim çokkkkkkkk kötü oldum ama yapıcak birşey yok şimdi tedevi görüyörum özel bir doktorda bir çocuğumuz olsun diye inşallah tekrar aynışeyleri yaşamam allah kimseye evlat acısı vermesin:)))

  Yanıtla
 20. burcu

  arkadaşlar ben preeklamsi hastasıyım ilk bebeğimi bu hastalıktan kaybettim doktor anlamadı karnımda iç organları zarar gördü 5 gün yaşadı şu an 4 yaşında oğlum var bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarıma tavsiyem eğer çoçuk istiyorsanız iyi bir kadın doğumcu ve iyi bir nefrolog nefrolog 24 dört saatlik idrar toplamanızı istiycek ve tansiyon hapı vericek kadın doğumcuda kan tahlilinden protein kaçaklığına bakacak ve gerekirse 6 aylıkken hastaneye yatırcak benim böyle oldu 2inciyi düşünüyorum aynı şeyleri göze almaya korkuyorum bu hastalık bütün hamilelikte devam ediyor bilginiz olsun allah herkese sağlıklı sihhatli evlat nasip etsin….

  Yanıtla
 21. gökçe

  mrhaba ben ilk bebeğimi 32 haftalıkken preklamsi yüzünden kaybettım.şimdi 2.ye hamileyim.çok acılar çektim az daha ölüyordum.31 haftalık hamileyim şu anda. doktora düzenli gdiyorum şu an iyimişim ama her saniye korkuyla geçiyor.Allah kimseye evlat acısı vermesin..

  Yanıtla
 22. fatoş

  arkadaşlar bu yorumları okudukça içim acıdı resmen.çünkü ben 2005 yılında 38 haftalıkken preklemsi çıktı ve acilen doğuma alındım ve tansiyonum 180-100 dü ama çok şükür fakültede zorda olsa doğum gerçekleşti .allahıma şükürler olsunki bebeğimde bende kurtulduk ama şu an oğlum 6 yaşında ve ben 1 aylık hamileyim doktoruma gittim kesinlilkle doğuramazsın hemen aldırman lazım dedi yoksa ölürsün diyor ne yapacağımı bilmiyorum allahım herkesin yardımcısı olsun bu konuda bi bilgisi olan beni aydınlatırsa çok sevinirim.ama sorunlu bi hamilelilk yaşamaktanda çok korkuyorum

  Yanıtla
 23. ece turkan

  dün dr a gittim 2.bebeği çok dikkatli olursan düşünebilirin dedi fazla kilo almamaya özen tansiyon ve dr kontrolu gibi sizin dr da baya acımasızmış ölürüsün falan o ne ya bence 2.b
  dr a danışın

  Yanıtla
 24. fatoş

  ece hnm yorumunuz için çok tşk ederim sadece bir dr gitmedim 3 tane dr gittim hiç biri kesin bişey söyleyemeyiz diyorlar birde profa gidicem bakalım çünkü şikayetlerim başladı bile.((((

  Yanıtla
 25. ece turkan

  Fatoş hn hamileliğin en önemli unsuru huzur stersten uzak kalmak prf a gidin umarım o içinizi rahatlatır ama sizinki riskli bi hamilelik bu yüzden eniyi dr en iyi hastane seçimini yapmanız gerekebilir… Dilerim sağlıklı bir bebek dünyaya getirsiniz size ve bebeğinize sağlıklar…

  Yanıtla
 26. yesim

  herşey için şükretmesini bilmeliyiz ilk önce.. ben bundan 2 yıl önce yaşamıştım preeklamsiyi. 8 ay sonra tekrar düşündüğüm zaman çocugu kadın doğumcum nefrologa yolladı beni ve idrarımda protein kaçağı çıktı. tedavideydim. buaarada peşpeşe hamile kaldım 2 defa düşük yaptım.. şimdi 5. hamileliğimdeyim 27 haftalık oğlumu bekliyorum. 3 tane profun elinde kontrollerim oluyo. 2 kadın doğumcu 1 de nefrolog. şimdilik herşey iyi gidiyor ama ilk önce kendi doktorunuz kendiniz olun.. çocugunuzu takip edin hareketlerini, tansiyonunuzu takip edin, kendinizi takip edin hergün, eşinize masajlar yaptırın hergün ayaklarınıza falan..ilk önce herşeyin iyi gideceğine inanın ve stresten uzak durun. Rabbim herkesin yardımcısı olsun.. korkunun ecele faydası yok emin olun yaşanacak ne varsa yaşanacaktır..

  Yanıtla
 27. fatoş

  arkadaşlar deiklerinize kesinlikle katışıyorum bende bi profa gittim ve olan herşeyi anlattım tahlillerim iyi çıktı doğurmaman için kötü bi sebep yok dedi fakat dr kontrolünde ve hergün sabah akşam tansiyonumu kontrol etmem gerektiğini söyledi ve beni, bayağı rahatlattı çünkü o bebeği aldırmak benim için çok büyük bir vicdan azabı artık uykularım kaçtı rüyalarıma girmeye bşladı allahım kimseyi zordurumda bırakmasın herkesin yardımcısı olsun çünkü yüce rabbim ne yazmışsa onu görücez kaçış yok.

  Yanıtla
 28. taner

  geçen cumartesi preeklampsi den dolayı 32. haftada bebeğimizi kaybettik acımız şuan çok taze ve ne yapacağımızı araştırıyoruz allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.

  Yanıtla
 29. saime kandemir

  arkadaşlar 5 aylıkken idrarda protein yüksek çıktı ben sorgun da oturuyorum burda ki doktor seni ankara ya sevk etmemiz lazım dedi inanmayıp başka bir doktora gittim birşeyimin olmadığını söyleyip beni eve gönderdi sabah akşam doğum beklediğim sıra geceleri lavabo dan çıkamıyordum sonra burda ki doktora giittiim beni görünce şaşırdı ve kızdı, o akşam ankara cebeci doğuma sevkli olarak gittim hemen doğum başladı öğle 12 gibi sezeryan ile doğum yaptım aynı gün gecesi kriz geçirdim sara gibi ve yoğun bakıma alınmışım ve su an kızım 3 yaşında iyi ki ankara ya gitmişim ve ihmale gelebilecek bir rahatsızlık değil;;; şimdi ki korkum ikinci gebelikte tekrar yaşanır mı

  Yanıtla
 30. cemile

  mrh. arkadaşlar ben 43 gün önce şiddetli preklesi olarak 31 haftalıkken dogum yaptım.bebegimin gelişimi 28 haftalıkken durmuş zaten.20 gün hastanede yattım bebegin birazcık daha gelişmesini bekledi doktorlar ama bebegim hiç gelişmedi.1000 kilo dogdu kızım.şuan hastanede yatıyo.bendede idararda protein kaybı hala devam ediyor.doktorlar böreklere biyobsi yapıcaklar.preklemsi olan arkadaşlarıma sormak istiyorum dogumdan sonra idrarda protein kaybınız devam ettimi ve nekadarsürdü.dualarınızı bekliyorum.mevlam herkesin yardımcısı olsun.

  Yanıtla
 31. Ayla bakır

  Merhaba ben 27 yaşındayım 17 haftalik hamileyim dortlu testte preeklempsi riski yuksek çıktı hergun tansiyon ölçüyorum normal çıkıyor çok korkuyorum bişeyler olacak diye aynı şeyi yaşayan arkadaslar varsa lütfen yazsinlar

  Yanıtla
 32. serpin

  merhaba arkadaşlar ben 38 yaşındayım hamileliğimde preeklemsi sorunu yaşadım şu an oğlum 11 yaşında ve ölümden dönününce 2. çocuğa cesaret edemedim doktorumda izin vermiyor. ne varki bir çocuğun tek olması herşeyden acı. herkese hayırlı doğumlar

  Yanıtla
 33. ÖZLEM İŞBA

  arkadaslar herkese meraba.ben suan 5 yasındakı oglumu 27 haftalık 760 gr dogurdum.hamıllelıgımın 4.ayında agır preklemsıden hastaneye yattım 2 ay sonra dogum yaptım.cok zor gunlerdı oglum ve benım için.kan pıhtılasması,yuksek tansıyon,ıdrarda proteın kacagı,preklemsi olumden donduk.suan 2.bebegı dusunuyorum.doktorum hematologa yonlendırdı bobrek tahlılerı yaptırdım.kan sulandırıcı ıgne vurulacagım.tedbır bızden takdır allahtan.benım gıbı olupta 2.cocugunu doguran varmı

  Yanıtla
 34. nurgül sakarya

  arkadaşlar ben aranıza yeni katılıyorum ben 27 yaşındayım bundan 5 sene önce ağır preeklampsi ve eklampsi sonucu 36 haftalık oglumu doktor hatasıyla kaybettim bende yüksek tansiyondan kriz geçirdim ve acil sezeryana alınmışım ve bebegim dogumesnasında ölmüş ve ben 4 saat sonra yogun kanama sonucu tekrar ameliyata alınmışım 24 ünite kan verilmiş ve 8 gün komada kalmışım toplam 15 gün yogun bakımda 15 müşadede kaldım ve ordan elim boş çıktım daha sonra çapada 2.5 ay yattım tedavi gördüm ve şuana ilaçla ayakta duruyoum böbreklerim hipofizim troitlerim hepsi iflas etmiş ve endokrinden takip görüyorum ve bugün tekrar bebek için doktora gttigimde tekrar aynısını yaşarsınriskin aynı şekilde dedi
  ama daha sık takip olursun belkide olmaz bunu biz bilemeyiz gebelik sürecinde belli olur dedi şuan çok çaresizim ve çok üzgünüm ne düşünecegimi şaşırdım benm gb olan vrmı bana bilgi verirmisiniz ben en agır preklampsiyi geçirmişim ve bunun buralara gelmesinin tek sebebide doktorun anlamamsı ve benm hiçbir şekilde takibibimi yapmaması

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>